Úplná pravidla spotřebitelské soutěže „Vyhraj zájezd na VC Ruska“

2018. 08. 31. 12:38    
Čas čtení: < 1 minuta

1. Organizátor AMC Networks Central Europe s.r.o., IČO: 27112501, Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600 (dále též „Organizátor“) 2. Termín konání soutěže Soutěž trvá od 2. 9. 2018 do 15. 9. 2018, 15:00 hod. 3. Účastníci soutěže a podmínky pro účast v soutěži Soutěže se může zúčastnit každý občan České či Slovenské republiky starší 18 let, s adresou pro doručování na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále též „Účastník“). Podmínkou účasti v soutěži je tipnout čas dle zadání pod příslušným soutěžním postem. Každý účastník může tipovat pouze jednou. 4. Zadání soutěže Účastník tipuje čas nejrychlejšího kola kvalifikace na Grand Prix Formule 1 v Singapuru. Tipování končí v sobotu 15. 9. v 15:00, tedy zároveň se startem kvalifikace. Jednotlivé soutěžní tipy budou platné, pouze pokud budou vloženy pod k tomu určeným soutěžním postem, a to ve formátu: 1:45,123. 5. Vítěz a vyhodnocení soutěže Vítězí tip, který se nejvíce přiblíží reálnému času nejrychlejšího kola kvalifikace. V případě rovnosti rozhoduje čas vložení tipu, vítězí tip vložený dříve. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději 17. 9. 2018 a výherce je povinen do 18. 9. 2018 do 12:00 dodat své údaje potřebné pro vyřízení víza pro vstup na území Ruské federace. Pokud tak neučiní, ztrácí nárok na výhru. Stejně tak ztrácí nárok na výhru, pokud nesplňuje podmínky pro vstup na území Ruské Federace, např. že cestovní doklad musí být platný minimálně 6 měsíců po ukončení pobytu v Ruské Federaci. 6. Cena Cenou se rozumí letecký zájezd pro 2 osoby na Velkou cenu Ruska F1 v Sochi. Termín odletu z Prahy je 27. 9. 2018 (11:10 hod.), termín příletu do Prahy 2. 10. 2018 (12:00 hod.). Součástí výhry jsou letenky, vstupenky na celý závodní víkend (tribuna T4), ubytování se snídaní v hotelu Kaissa Sochi***, cestovní pojištění, víza, mapka a infobalíček. 7. Zpracování a ochrana osobních údajů Zapojením do soutěže a vyplněním registračního formuláře Účastník uděluje Organizátorovi souhlas, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, se zpracováním jím uvedených osobních údajů, a to za účelem zabezpečení průběhu soutěže, tj. zejména za účelem kontaktování výherců a zaslání (předání) výhry, a dále pro účely nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. V případě, že se Účastník stane výhercem, uděluje tímto Účastník zároveň svůj souhlas Organizátorovi k bezplatnému pořízení fotografií a zvukových nebo obrazových záznamů, jakož i k užití jména a příjmení Účastníka pro marketingové účely, tj. zejména k použití těchto snímků, záznamů a údajů Účastníka pro účely zveřejnění výherců soutěže na webových stránkách, ve vysílání jakož i na facebookové stránce Organizátora. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost AMC Networks Central Europe s.r.o., IČO: 27112501, Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600. Udělení výše uvedeného souhlasu Účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje Účastník výše uvedenému správci na období 5 let od konce trvání soutěže. Účastník je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných. Účastník je srozuměn s tím, že má práva dle ust. § 11 a ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Účastník stvrzuje, že je seznámen s tím, že svůj souhlas poskytuje dobrovolně a může jej kdykoliv písemně odvolat a prohlašuje, že všechny údaje poskytnuté Organizátorovi jsou pravdivé. V případě, že by se Účastník domníval, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce o vysvětlení, b) požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost Účastníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce žádosti, má Účastník obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 8. Závěrečná ustanovení Účastí v soutěži Účastník souhlasí s jejími pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Pravidla soutěže a právní vztahy z ní vznikající se řídí právním řádem České republiky. Účastník je povinen ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů Organizátora. V opačném případě je Organizátor oprávněn Účastníka ze soutěže vyloučit. Dojde-li k vyloučení Účastníka ze soutěže, vyloučený Účastník ztrácí práva plynoucí z účasti v soutěži a případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Organizátorovi a dalším společnostem podílejícím se na přípravě a organizace soutěže, jakož i osoby příbuzné těmto osobám. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, včetně jejího odložení, přerušení či zrušení. Takové rozhodnutí je účinné od okamžiku zveřejnění na internetových stránkách Organizátora. Organizátor není odpovědný za žádné technické problémy, které se vyskytly během hry, nebo za prostoje, potíže které souvisejí s přetížením systému. Organizátor neodpovídá za nedoručení e-mailových zpráv či za nedostatky v kontaktních údajích Účastníka (např. chyby v psaní jména, e-mailové adresy, telefonního čísla, atd.) nenese zodpovědnost Organizátor. Účastníci soutěže nejsou povinni výhru přijmout. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit nevhodné příspěvky. Účastníci soutěže jsou oprávněni přenechat svoji výhru druhé osobě, v tom případě na druhou osobu přecházejí práva a povinnosti vycházející z těchto pravidel spotřebitelské soutěže. Práva a povinnosti vycházející z pravidel této spotřebitelské soutěže přecházejí i na osobu, kterou výherce určí jako svůj doprovod. V Praze dne 30. 8. 2018 AMC Networks Central Europe s.r.o. Organizátor

Cookie settings